Prindi see leht

Sihtrühmale tasuta koolitus "Biomajandus, innovatsioon ja kliimaneutraalsuse saavutamine maamajanduses"

Algus: 03.04.2023 10:00

Fr. R. Kreutzwaldi 56/1, ruum A303

 

 

Koolitus annab teadmisi maamajandusega tegelevatele ettevõtetele bio- ja ringmajanduse, innovatsiooni ja kliimaneutraalsuse saavutamisega seotud küsimustes.

 

Koolitusel käsitletavad teemad:
1) Bio- ja ringmajanduse moodul

* bio- ja ringmajanduse olemus, mõisted
* bio- ja ringmajanduse olukord ja perspektiiv Eestis, Euroopa Liidus (edaspidi EL) ja maailmas;
* biomajanduse sektorite ja valdkondade interdistsiplinaarne olemus;
* EL ja Eesti poliitikadokumentide ja strateegiate vaheline seos, sh EL rohelepe, EL biomajanduse strateegia, Eesti ring- ja biomajanduse arengudokumendid jt;
* bio-ja ringmajanduse seosed ja potentsiaal globaalsete väljakutsete lahendamisel, sh kliimaneutraalsus ja kliimamuutustega kohanemine; ressursside kestlik kasutamine ja ringlussevõtt; elurikkus, maismaa ja mereökosüsteemide vastupidavuse suurendamine; toidusüsteemide kestlikkus, sh toidu- ja energiajulgeolek;
* bio- ja ringmajanduse olulisusest erinevates valdkondades ja väärtusahelates, sh levinumad tehnoloogiad, tehnoloogiate arengusuunad ja perspektiivsed ärimudelid erinevates väärtusahelates;
* investeerimis- ja rahastamisvõimalustest bio- ja ringmajanduses;
* biomassi (alternatiivsete) töötlemisvõimaluste rakendamine ettevõtluses;
* bio- ja ringmajanduse võimalustest kogukondade tegevustes, sh piirkondlikud võimalused ja eelised biomajanduses, innovatsioonis (klastrid, ühistegevus);
* ettevõtetele nõuandeteenuse praktilised lahendused lähtuvalt bio- ja ringmajanduse olukorrast ja perspektiividest Eestis, Euroopa Liidus;
* Praktilised ülesanded käsitletud teemade kohta.

2) Innovatsiooni moodul
* innovatsioonijuhtimisega seotud aktuaalsed probleemid, olulisemad teoreetilised koolkonnad, arengusuunad ja jätkusuutliku arengu põhiprintsiibid;
* interdistsiplinaarsed seosed ja suhtlemine;
* innovaatiliste arengutega seotud laiemad poliitilised, majanduslikud, sotsiaalsed, õigus- ja keskkonnaalased probleemid;
* innovatsioonivõimekuse arendamine ja juhtimine ettevõtetes, kogukondades, sh strateegiad, süsteemid, mõõdikud;
* innovatsiooni võimalused ettevõtte edukuse tagamisel ning konkurentsivõime ja lisandväärtuse tõstmise võimalused, erinevad investeerimisvõimalused;
* uued võimalused tehnoloogiates sh: tehnilistes, ökoloogilistes, poliitilistes, sotsiaalsetes situatsioonides;
* maamajandusettevõtete ja maakogukondade innovaatilise arengu vajaduste ja võimaluste analüüs, kuidas teha ettepanekuid innovaatilise tegevuse läbiviimiseks;
* Praktilised ülesanded käsitletud teemade kohta.

3) Kliimaneutraalsuse saavutamine maamajanduses
* kliimaeesmärkide põhialused, sh rohelepe, "Eesmärk 55" ja nendega seotud õigusaktid (kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteem, jõupingutuste jagamise määrus, maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) määrus);
* maamajanduse kasvuhoonegaaside heidete vähendamise ja süsiniku sidumise suurendamise meetmed (mulla süsinikuvaru suurendamine; püsirohumaad, turvasmuldade harimise vähendamine, minimeeritud maaharimine, alternatiivsed orgaanilised väetised, täppisväetamine; söödakvaliteet ja sõnnikukäitlus loomakasvatuses; biogaasi/-metaani tootmine jne);
* kliimamuutustega kohanemise meetmed põllumajanduses;
* ettevõtte ja toodete süsiniku jalajälje hindamine (süsinikuaudit), sh ettevõtjate võimalused ja kohustused.
* Praktiline töö - põllumajandusettevõtte süsiniku jalajälje näidisauditi koostamine grupitööna Agrone näitel.


Koolitus toimub meetme "Teadmussiirde pikaajaline programm põllumajanduse, toidu ja maamajanduse tegevusvaldkonnas" rahastusel ning on sihtrühmale tasuta.


Osalemissoovi korral on vajalik eelregistreerumine. Täpsem info koolituse kohta ja registreerumine SIIN

Koolituse koordinaator:

Kristina Marran
Avatud ülikooli juhataja
Eesti Maaülikool
Tel: 731 3174
Fr. R. Kreutzwaldi 56/1-A304
kristina.marran@emu.ee