Prindi see leht

Täiendusõppe kvaliteedi tagamise alused

Eesti Maaülikooli avatud ülikooli eesmärgiks on pakkuda elukestva õppe põhimõtetele tuginevat täiendusõpet.

Täiendusõppe korraldamist ja kvaliteedi tagamist reguleerivad maaülikoolis järgmised õigusaktid:

Täiendusõppe õppekavasid nimetatakse Eesti Maaülikoolis täiendusõppeprogrammideks.

Igal täiendusõppeprogrammil on programmijuht, kes vastutab programmi sisulise poole ehk tulemusliku toimimise ja kvaliteedi eest ning kontaktisik, kes vastutab programmi korralduse eest.

Tulenevalt Eesti Maaülikooli täiendusõppe korrast toimub maaülikoolis täiendusõppega seonduvate andmete kogumine, töötlemine ja säilitamine õppeinfosüsteemis (ÕIS) ja dokumendihaldussüsteemis (DHS).

ÕISis toimub maaülikooli täienduskoolituse õppekavade (täienduskoolitusprogrammide) kogumine, haldamine ja säilitamine; osalejate registreerimine täienduskoolitusprogrammidele; arvamine täiendusõppijaks ja õpitulemuste protokollimine.

DHSis toimub täienduskoolitustega seotud dokumentide (tõendid, tunnistused, duplikaadid, kinnituskirjad, jmt) haldamine (koostamine, vormistamine, registreerimine, väljastamine).

Kõik Eesti Maaülikooli täiendusõppeprogrammid kinnitab avatud ülikooli juhataja.

Kõik Eesti Maaülikooli poolt väljastatud tunnistused on allkirjastatud õppeprorektori ja avatud ülikooli juhataja poolt.

Kõik Eesti Maaülikooli poolt väljastatud tõendid on allkirjastatud avatud ülikooli juhataja poolt.

 

Kord aastas (augustikuu lõpus) toimub maaülikooli täiendusõppe seminar, kus võetakse kokku lõppenud täienduskoolitusaasta ning arutletakse aktuaalsete täiendõpet puudutavate teemade üle.