Prindi see leht

Õppekavade kvaliteedi tagamine

Täiendusõppe õppekavasid nimetatakse Eesti Maaülikoolis täiendusõppeprogrammideks.

Täiendusõppeprogrammi eesmärgi, õpiväljundid, käsitletavad teemad ja programmi läbimise tingimused töötab välja programmijuht, kes on üldjuhul ka täienduskoolitust läbiviivaks koolitajaks.

Täienduskoolitusprogrammi õppeinfosüsteemis (ÕISis) loomise aluseks on võetud Täienduskoolituse standardis loetletud õppekava nõuded.

Täiendusõppeprogramm sisaldab maaülikooli ÕISi avalikus vaates järgmisi andmeid:

 • nimetus ja kood;
 • toimumise algus- ja lõpukuupäev;
 • kogumaht ja mahu struktuur (kontaktõppe, praktilise ja iseseisva töö hulk) akadeemilistes tundides ja ainepunktides;
 • info toimumise koha kohta;
 • õppekeskkonna kirjeldus;
 • toimumise ajakava;
 • õppetöö korraldamise vorm, st auditoorne õpe, osaliselt või täielikult veebipõhine õpe;
 • õppekeel;
 • täiendusõpet läbiviiva koolitaja nimi;
 • koolituse läbiviimiseks vajaliku kvalifikatsiooni, õpi-ja töökogemuse kirjeldus koolitajal;
 • koolituse maksumus sh tulumaksutagastus füüsilisest isikust maksjale;
 • tasemeõppe õppekavade õppeainete nimetused ja koodid, millega täiendusõppeprogramm on seotud;
 • sihtrühm;
 • täiendusõppesse vastuvõtu ja õppe alustamise tingimused, kui need on eeltingimuseks õpiväljundite saavutamisel;
 • õppekavarühm;
 • täiendusõppeprogrammi üldeesmärk;
 • täiendusõppeprogrammi õpiväljundid;
 • täiendusõppeprogrammi sisu kirjeldus;
 • õppematerjalide loend, kui täiendusõppeprogrammi läbimiseks on ette nähtud õppematerjalid;
 • lõpetamise tingimused, sh õpiväljundite saavutatuse hindamise viis, kui hinnatakse õpiväljundite saavutatust;
 • õpiväljundite saavutatuse hindamise kriteeriumid, kui hinnatakse õpiväljundite saavutatust;
 • väljastatavad dokumendid;
 • õpperühma minimaalne ja maksimaalne osalejate arv;
 • registreerumise lisainfo (koolitusgrupi komplekteerimine, koolitusest loobumine).

Lisaks saadab ÕIS automaatselt koolitusele registreerunule registrerumist kinnitava kirja, mis kinnitab üle, millisele koolitusele registreeruti, millal ja kus koolitus toimub ning kordab üle koolitusest loobumise võimalused.