Prindi see leht

Tagasiside kogumine

Eesti Maaülikooli täiendusõppe kord sätestab, et täiendusõppijatelt ja koolitajatelt kogutakse tagasisidet. Kogutud tagasiside analüüsi tulemused on aluseks täiendusõppe kvaliteedi tõstmisel.

Iga koolituse lõpus küsitakse õppijatelt ning tellimuskoolituste puhul ka tellijalt tagasisidet. Esmase tagasiside õppijatelt saab koolitaja, kellel on võimalik juba koolituse käigus hinnata, kas käsitletavad teemad ja kasutatavad meetodid on sihtgrupile sobivad ning võimaldavad saavutada täiendusõppeprogrammi õpiväljundeid.

Koolitusel osalejatelt küsitakse tagasisidet paberil.

Tagasisidelehel küsitakse õppijatelt hinnanguid selle kohta, mil määral nad said koolituselt uusi teadmisi, kas ja mil määral on õpitu rakendatav igapäevatöös, palutakse anda tagasisidet õppejõule ja korraldusele ning uuritakse täiendavat koolitusvajadust.

Tagasisidest tehakse kokkuvõtted ja tulemusi arvestatakse edasiste koolituste paremaks korraldamiseks ning uute täienduskoolitusprogrammide pakkumiseks.